หน้าจอในการเข้าไป Monitor Voice Logger รุ่น NAR4000 และ NAR5000

เครื่องบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ Voice Logger รุ่น NAR4000 และ  NAR5000 สามารถเข้ามาดูการทำงาน ฟังเสียงที่บันทึกไว้ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่ออยู่ใน Network เดียวกันครับ

1

หน้าจอการ Monitor การทำงานต่างๆ สามารถดูใช้ว่าคู่สายโทรศัพท์ไหนกำลังใช้งานอยู่

3

หน้าจอการ Set ค่าต่างๆ ของ Voice Logger

5

หน้าจอการเข้าไปเลือกฟังไฟล์เสียงที่บันทึกไว้