หน้าจอในการเข้าไป Monitor Voice Logger รุ่น NAR4000 และ NAR5000

เครื่องบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ Voice Logger รุ่น NAR4000 และ  NAR5000 สามารถเข้ามาดูการทำงาน ฟังเสียงที่บันทึกไว้ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่ออยู่ใน Network เดียวกันครับ

Read More